Statut ASMR

27 martie 2015

 STATUTUL

ASOCIAŢIEI SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA

 

CAP.I. CONSIDERAŢII GENERALE

Art.1. Asociaţia de Scleroză Multiplă din România, numită în continuare ASMR, este o persoană juridică română, de drept privat, nonprofit, independentă, nonguvernamentală, cu caracter apolitic, umanitar, care prin libera adeziune reuneşte persoane fără deosebire de pregătire profesională, naţionalitate, vârstă, convingere politică sau religioasă, dar afectaţi de scleroza multiplă.

 

Art.2. Termenii folosiţi de prezentul statut:

 1. SM este abrevierea bolii scleroza multiplă;
 2. Persoane afectate de SM se referă la persoanele fizice afectate în mod direct de SM, adică persoane diagnosticate cu SM (cu calitate de pacient), membrii ai familiei persoanei diagnosticate cu SM, îngrijitorii persoanelor diagnosticate cu SM;
 3. Grup de suport SM, este un grup informal local ce reunește persoane afectate de SM, ce oferă informare, consiliere și sprijin în mod mutual, prin intermediul unor activități nonformal educative, de educație pe tot parcursul vieții, pentru deprinderea de abilități sociale și civice în gestionarea vieții cu SM și implicarea activă a membrilor grupului în acțiunile asociației;
 4. Partener social este persoana fizica sau juridica ce manifesta un interes în domeniul SM şi contribuie în acelaşi timp pentru construirea unui sistem comun de valori în beneficiul persoanei afectate de SM, precum şi în beneficiul său în mod indirect;
 5. ROF este Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a ASMR.

 

CAP.II. DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

Art.3. Denumirea asociaţiei care se constituie şi va funcţiona în baza prezentului statut este ASOCIAŢIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA, iar acronimul asociaţiei este ASMR.

Art.4. Sediul asociaţiei va fi în localitatea Oradea, str.Ady Endre 26, ap.8A, jud.Bihor, tel/fax:0744/64 78 25.

Asociaţia are dreptul de asociere, afiliere şi totodată dreptul de a înfiinţa sucursale şi filiale în orice localitate din România şi străinătate.

Art.5. Durata asociaţiei este nelimitată.

 

CAP.III. MISIUNE, VIZIUNE, SCOPUL, VALORI ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.6. Misiune:

„O lume fără SM”, iar pe parcursul împlinirii acestei misiuni ASMR contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanelor afectate de SM, prin facilitarea accesul acestora la informaţie, servicii de calitate şi eficiente, accesul la sistemul decizional al comunităţii, precum şi la instrumentele de colaborare din domeniu cu toţi partenerii sociali.

 

Art.7. Viziune:

Persoanele afectate de SM se coalizează în mod solidar și sunt implicate în mod direct, individual şi asociativ în deciziile ce-i privesc, ca membrii ai unei societăţi în care solidaritatea, integrarea, drepturile omului şi spiritul holistic sunt valori aplicate şi fundamentale.

 

Art.8. Scop:

ASMR are ca scop coalizarea persoanelor afectate de scleroza multiplă din România în vederea constituirii unei forţe reprezentative pentru interesele acestora, colaborarea cu partenerii sociali din domeniul SM în vederea dezvoltării mişcării de scleroză multiplă din România care să lupte împotriva SM pentru găsirea unui tratament curativ, să militeze pentru colaborarea interdisciplinară şi multidisciplinară în vederea creşterii calităţii serviciilor adresate persoanelor afectate de SM şi implicit creşterii calităţii vieţii acestora, pană la eliminarea efectelor SM din viaţa celor afectaţi.

 

Art.9. Valori:

 1. Credem în forța de solidarizare a tuturor persoanelor afectate de scleroza multiplă, care aduce legitimitate și putere persuasivă în demersul de promovare a drepturilor persoanelor afectate de SM în dialog cu instituțiile Statului și partenerii sociali;
 2. Credem în principiile enunţate de Carta Europeană a Drepturilor Omului, ca fundament al atitudinii civice şi profesionale de implicare activă și neîngrădită a persoanelor afectate de SM în deciziile ce-i privesc.
 3. Credem în forţa coalizării sectorului asociativ al persoanelor afectate de SM în reprezentare intereselor membrilor acestora şi în multiplicarea bunelor practici din domeniu.
 4. Credem în rolul şi capacitatea pacienţilor şi a celor afectaţi de SM de a contribui la găsirea unui tratament curativ, la îmbunătăţirea sistemului de servicii ce le este adresat, până la eliminarea efectelor SM, ca şi în profesionalismul partenerilor sociali care consideră importanţa persoanei afectate de SM pentru creşterea calităţii serviciilor şi a sprijinului acordat de aceştia.
 5. Credem în valorile democrației interne, a muncii în echipă şi comunicării deschise, care reprezintă instrumente de bază ale ASMR, prin care serviciile sunt beneficii în continuă îmbunătăţire.
 6. Credem în valorile transparenţei, a descentralizării deciziei, nediscriminării, incluziunii, a şanselor egale, a parteneriatului, a autoresponsabilizării şi a cetăţeniei active, care sunt principii fundamentale în construcţia valorilor ASMR.

 

Art.10. Obiectivele urmărite pentru realizarea cu succes a misiunii şi sopului propus:

 1. Identificarea persoanelor afectate de scleroza multiplă din România și înscrierea acestora în organizația națională;
 2. Informarea membrilor cu privire la scleroza multiplă, în mod direct, prin întâlniri individuale, de grup, locale și naționale cu privire la scleroza multiplă și alte teme de interes pentru persoanele afectate de SM; în mod indirect, prin intermediul publicațiilor specifice pe suport tipărit, web, multimedia;
 3. Consilierea membrilor cu privire la scleroza multiplă în mod direct, pentru identificarea unor facilități destinate acestora și mijlocirea pentru obținerea acestor facilități;
 4. Reprezentarea membrilor în dialog cu partenerii sociali, instituții publice, reprezentanți ai Statutului, în vederea îmbunătățirii vieții persoanelor afectate de SM, obținerea de noi drepturi și respectarea acestora;
 5. Furnizarea de servicii sociale, socio-medicale şi medicale, simple, cu informare, consiliere şi consultanţă, educaţie continuă privind scleroza multiplă, într-un sistem de servicii standardizate, fără/cu cazare şi masă, conforme cu legislaţia în vigoare şi mai ales acordate la nevoile persoanelor afectate de SM; toate aceste servicii cumulează primele 4 puncte ale obiectivelor organizației cuprinse în statut;
 6. Inițierea de grupuri de sprijin locale, structurate ca sucursale;
 7. Stimularea participării persoanelor afectate de SM în activitatea grupurilor de sprijin și a mișcării naționale;
 8. Realizare de campanii comunitare de conștientizare publică privind scleroza multiplă și efectele acestei maladii pentru comunitate;
 9. Afilierea şi participarea la mişcarea europeană şi internațională de SM, precum şi din alte domenii de interes pentru ASMR, în vederea susţinerii interesului persoanei afectate de SM, în spiritul prezentului statut;

10.Stimularea colaborării interdisciplinare şi multidisciplinare în vederea inițierii şi susţinerii de proiecte specifice pentru găsirea unui tratament curativ în scleroza multiplă, dezvoltarea sistemului de servicii specializate pentru persoanele afectate de SM;

11. Colectarea, gestionarea, distribuirea de bunuri materiale (îmbrăcăminte, rechizite, mobilier, alimente, tehnică de calcul), bani, medicamente, fiind destinate apoi persoanelor afectate de SM, sau partenerilor sociali, in demersul lor de susţinere a intereselor persoanelor afectate de SM;

12. Realizarea de activităţi cu caracter economic, numai cu repartizarea beneficiilor în vederea aplicării obiectivelor amintite anterior.

 

CAP.IV. STRUCTURA, AUTORITATEA ŞI FUNCŢIONAREA

 

Art.11. Pentru coordonarea activităţii asociaţiei în vederea asigurării scopului propus, precum şi pentru administrarea patrimoniului său se constituie organe de conducere, administraţie şi control, compusă din persoanele numite în actul de constituire.

 

Art.12. Autoritatea ASMR prin care se realizează conducerea asociaţiei, în baza prevederilor legale, este structurată astfel (începând cu nucleul de bază al asociaţiei înspre vârf):

a)    Membru ASMR, este persoană diagnosticată cu SM, fiind principalul promotor al ASMR; membrul îşi manifestă liber adeziunea la ASMR şi conform valorilor ASMR are acces în toate structurile ASMR, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

(1)  Calitatea de membru este obținută prin acceptarea de asociație a cererii de înscriere în asociație, plata cotizației, lunar sau anual, participarea la activitățile grupului de suport ASMR la care este afiliat membrul, cel puțin o dată pe an, iar în cazul membrilor imobilizați la pat, prin completarea chestionarului anual distribuit și colectat de grupul de suport la care este afiliat;

(2)  Calitatea de membru se pierde în una dintre situațiile următoare: în caz de deces; la cerere; în cazul de neplată a cotizației pe anul precedent, cu o întârziere mai mare de 60 de zile de la data de 31 decembrie a anului restant; în cazul în care se constată un alt diagnostic decât scleroza multiplă; alte motive hotărâte prin Adunarea Generală a Asociației (Congres);

b)    Membrul de onoare ASMR, este persoană fizice care prin activitatea sa a promovat asociația, a contribuit benevol pentru dezvoltarea acesteia și care a primit acest statut prin hotărârea Congresului ASMR.

(1)  Membrul de onoare va avea statut de invitat la toate manifestările ASMR.

c)    Grupul de suport ASMR, este o formă de organizare internă ASMR, cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, la nivel județean sau în orice localitate în care sunt înscriși minim 15 membri, afiliați în cel mult 12 luni de la constituire;

(1)  Grupul de suport este constituit din membri cu domiciliu sau reședința (flotant) în localitatea sau județul în raza administrativ-teritorială a căruia se constituie grupul;

(2)  În cazul în care într-un județ nu se poate întruni un număr minim de 15 membri pentru constituirea unui grup de suport, aceștia se pot afilia la un grup din județele limitrofe;

(3)  Grupul de suport se constituie prin asocierea liberă a membrilor ASMR și este înființată prin aprobarea Consiliului Director;

(4)  Grupurile de suport au rolul de a asigura reprezentarea, organizarea și evidența persoanelor diagnosticate cu SM din zona respectivă,  de a duce la îndeplinire orice act emis de către organele de conducere ale asociației, precum și de implica membrii în realizarea activităților asociației;

(5)  Activitatea grupului de suport se realizează sub autoritatea comitetului grupului de suport, fiind coordonată de către Comitetul Director;

(6)  Comitetul sucursalei este format di 5 membri, aleși pentru un mandat egal cu al Comitetului Director;

(7)  Comitetul sucursalei este condus de un președinte și un vicepreședinte. Înlocuitorul de drept al sucursalei este vicepreședintele ales;

(8)  Adunarea de constituire a grupului de sprijin poate fi convocată de un grup de inițiativă sau de o singură persoană, având calitatea de persoane diagnosticate cu SM, utilizând căi de comunicare puse la dispoziție de asociație sau de la nivelul teritoriului în raza căreia își va desfășura activitatea grupul, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința adunării de constituire;

(9)  În urma ședinței de adunare de constituire, președintele ședinței, ales de către majoritatea celor prezenți, redactează procesul verbal al ședinței adunării de constituire, care se semnează în mod obligatoriu pentru confirmarea de către cei prezenți;

(10)               În termen de 15 zile de la data ședinței adunării de constituire, persoana care a prezidat ședința de constituirea grupului de suport are obligația transmiterii procesului verbal prevăzut la aliniatul (9) în atenția Consiliului Director, în vederea obținerii avizului de înființare, care mai apoi va fi supus ratificării în proxima ședință a Adunării Generale a Membrilor Asociației; Procesul verbal de constituire a grupului menționează data, locul ținerii ședinței, numele și prenumele participanților, adresa sediului structurii teritoriale, precum și datele de contact ale persoanei care a prezidat ședința de constituire;

(11)               În termen de 30 de zile de la data comunicării avizului emis de Consiliul Director, persoana care a asigurat președinția ședinței adunării de constituire a sucursalei are obligația de a organiza alegerile la nivelul grupului de suport, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

(12)               În bugetul Asociației sunt prevăzute sume alocate pentru desfășurarea activității curente a grupului de suport. Cuantumul sumelor se alocă în mod diferențiat, în funcție de numărul de membrii ai Asociației arondați grupului de suport, fără a depăși cuantumul maxim 50%, raportat la nivelul venitului realizat din cotizațiile membrilor Asociației arondați grupului de suport;

(13)               Cotizația membrilor Asociației este de 1 Lei/lună și poate fi modificată cu hotărârea Adunării generale a membrilor asociației; Cotizația se depune de membrul asociației în contul Asociației în mod personal, sau prin intermediul grupului de suport, care înaintează Asociației un tabel centralizator cu sumele vărsate și dovada plății;

(14)               Grupurile de suport nu au dreptul de a mări cuantumul cotizației lunare a membrilor asociației;

(15)               Decontarea cheltuielilor grupului de suport este condiționată de prezentarea prealabilă a documentelor financiar-contabile doveditoare;

(16)               Grupurile de suport nu necesită înregistrare fiscală, nu pot desfășura activități economice în mod direct sau indirect și nu pot percepe taxe ori alte contribuții bănești;

(17)               Președintele și ceilalți membrii ai comitetului grupului de suport au dreptul de decontare a cheltuielilor de deplasare efectuate pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în cazul în care sunt identificate în buget sumele necesare, anterior efectuării deplasării.

d)    Adunarea Generală a grupului de suport este alcătuită din totalitatea membrilor înregistrați ai Asociației arondați grupului de suport, se întrunește anual în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie, în ședință extraordinară, cu cel puțin 7 zile înainte, prin înștiințarea membrilor săi, cu menționarea datei, a locului desfășurării și a ordinii de zi.

(1)  Adunarea generală a membrilor grupului de suport este legal constituită la în prezența majorității simple a membrilor săi;

(2)  În cazul în care nu este întrunită majoritatea, comitetul grupului de suport, de față cu cei prezenți, stabilește o nouă adunare generală în termen de 7 zile.

(3)  Adunarea generală a grupului de sprijin, convocată în condițiile prezentului Statut, își desfășoară activitatea în prezența membrilor care au răspuns convocării. Hotărârile acestora sunt luate cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

e)    Biroul Executiv al ASMR, ca instrument administrativ de execuție, împuternicită de Congresul ASMR, compune echipa de management a ASMR, cu următoarea componenţă:

(1)  Directorul Executiv al ASMR, ca funcție voluntară, neremunerată;

(2)  Membrii echipei executivului, format din personal remunerat;

f)     Comisia de cenzori este alcătuita dintr-un număr impar de membri, prin hotărârea AG, din care majoritatea este formata din asociați. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

g)    Consiliul Director al ASMR este organul de conducere executivă a ASMR, ales de Adunarea Generală a Asociației. Componenţa, competenţa, atribuţiile şi organizarea Consiliului Director ASMR este precizat de regulamente aprobate cu hotărârea Adunării Generale a Asociației și are următoarea componență:

(1)  Președintele ASMR, cu un mandat de un an, ales în baza președinției rotative, astfel încât fiecare grup de suport să poată asigura președinția asociației, în baza unui calendar hotărât de congres la propunerea membrilor. Președintele propune spre aprobarea Congresului o listă cu 4 membrii ai Consiliului Director, identificați din grupuri de sprijin diferite;

(2)  Vicepreședintele ASMR, cu rol de secondare a președintelui ASMR;

(3)  Secretarul Consiliului Director;

(4)  Trezorierul Consiliului Director;

(5)  Membru;

h)    Adunarea Generală ASMR numită în continuare Congres este autoritatea deliberativă supremă a ASMR, fiind compusă președinții comitetelor grupurilor de suport aleși conform prezentului Statut și alți membrii ai Asociației, reprezentanți ai grupurilor de suport în Congres, pe baza unei norme de reprezentare de 1 la 200 de membrii înregistrați, dar nu mai puțin de un membru aferent fiecărui județ/sector sau fiecărei structuri teritoriale.

(1)  În cazuri justificate, președintele grupului de suport poate delega altă persoană din comitetul grupului de suport care poate reprezenta grupul de suport în Congres;

(2)  Congresul se întrunește în ședință ordinară, o dată pe an, în primul trimestru al anului pentru analizarea și aprobarea raportului de activitate al anului precedent;

(3)  Congresul se întrunește în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, prin respectarea prezentului statut;

 

Art.13. Funcţionarea ASMR este asigurată de un set de atribuţii ale componentelor structurale ale ASMR, modificabile doar cu hotărârea Congresului, în limitele prevederilor prezentului Statut şi a celor legale.

 

Art.14. Atribuţiile fundamentale ale Congresului ASMR sunt:

 1. asigură accesul neîngrădit al membrilor la informaţie, exprimarea opiniei şi luarea deciziilor în cadrul Congresului;
 2. hotărăște orice modificare adusa statutului sau regulamentului de funcţionare ASMR;
 3. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a ASMR, precum şi documentele conexe acestuia, cum ar fi regulamentul de organizare si funcționare a grupurilor de lucru şi altele hotărâte de Congresul ASMR;
 4. aprobă sau respinge deciziile Consiliului Director;
 5. solicită şi aprobă documentele de bază ale ASMR: strategia de dezvoltare, planul de acţiune şi raportarea de activitate narativ şi financiar prezentate de Consiliului Director, direct sau prin împuternicit;
 6. împuterniceşte Consiliul Director pentru coordonarea ASMR şi aplicarea hotărârilor Congresului;
 7. alege președintele ASMR în baza principiului președinției anuale rotative, în baza unei succesiuni hotărâte anterior;
 8. alege membrii Consiliului Director, ca urmare a listei de candidaţi înaintate Congresului de către Preşedintele ASMR în exerciţiu;
 9. numeşte Directorul Executiv, ca şi coordonator al Biroului Executiv ASMR, cu funcţie de executiv, pentru asistarea Consiliului Director pentru aplicarea activităţilor ASMR;
 10. conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de onoare;
 11. se supune regulilor detaliate în regulamentelor hotărâte de Congres;
 12. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Congresul ASMR adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor acestuia, cu respectarea prezentului statut;

 

Art.15. Atribuţiile fundamentale ale Consiliului Director sunt:

a)  asigură conducerea operativă a activităţilor asociaţiei, realizarea actelor de administraţie privind activitatea acesteia cu transparenţă maximă, prin mandatul Congresului;

b)  reprezintă asociaţia în îndeplinirea scopului şi obiectivelor acesteia prin mandatul Congresului;

c)  întocmeşte şi prezintă strategia de dezvoltare şi raportul anual al activităţii narativ şi financiar, spre a fi prezentate în Congres;

d)  acordă statutul de membru în cadrul Asociației, ca urmare a verificării criteriilor privind acordarea statutului de membru, în conformitate cu regulamentul de funcţionare a ASMR, aprobat de Congres;

e)  distribuie şi răspunde nominal pentru atribuţiile specifice ale fiecărui membru, conform regulamentului de organizare şi funcţionare;

f)   propune cotizaţia anuală, taxa de înscriere sau alte forme de sprijin a asociaţiei şi care se vor supune aprobării Congresului;

g)  propune sancţiuni către Congres ca urmare a constatării încălcării statutului sau/şi a regulamentului de funcţionare a ASMR;

h)  sprijină și monitorizează grupurile de sprijin în respectarea criteriilor privind statutul de membru cu drept de vot, primit de acestea în baza hotărârii Congresului, pe baza criteriilor din prezentul statut şi a regulamentului de funcţionare a ASMR şi aprobă schema de organizare pentru personal a sucursalelor;

i)    propune modificări ale statutului asociaţiei care se vor supune spre aprobare Congresului.

 

Art.16. Atribuțiile fundamentale ale comitetului Grupului de suport sunt:

a)    elaborează planul de acțiune și raportul anual de activitate;

b)    comunică membrilor grupului de suport actele cu caracter normativ ale Asociației;

c)    formulează propuneri vizând modificarea sau completarea statutului Asociației;

d)    Înregistrează și înaintează spre Consiliul Director cererile de înscriere ca membru în Asociație;

e)    Poate revoca reprezentanții grupului de sprijin în Congresul ASMR în situația în care sunt reținute în sarcina acestora abateri de natură a prejudicia onoarea și prestigiul grupului de suport, ori aduce gravă atingere imaginii și intereselor Asociației;

f)     Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut.

 

Art.17. Atribuţiile fundamentale ale Adunării Generale a Grupului de suport sunt:

a)    Alegerea membrilor comitetului grupului de suport în condițiile prezentului Statut;

b)    Aprobă planul de acțiune și raportul de activitate al grupului de suport;

c)    Analizează activitatea comitetului grupului de suport;

d)    Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau în alte acte cu caracter normativ aprobate de organele de conducere ale Asociației;

 

Art.18.(1) Atribuţiile fundamentale ale Comisiei de cenzori a Asociației sunt:

 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul asociației;
 2. întocmește rapoarte si le prezintă adunării generale;
 3. poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;
 4. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(2) Regulile generale de organizare si funcționare ale comisiei de cenzori este cuprins in Regulamentul de Organizare si Funcționare a ASMR. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare, cu aprobarea AGM a ASMR.

 

 

 

CAP.IV. PATRIMONIUL

 

Art.19. Patrimoniul iniţial al asociaţiei la constituire este 330 (treisutetreizeci) lei, depus de către fondator, fiind vărsat în cont la Banca Transilvania.

Art.20. Asociaţia va avea un cont în lei şi în valută, care se va constitui după oficializare.

Art.21. Patrimoniul asociaţiei se poate majora prin donaţii, contribuţii în bani, bunuri mobile şi imobile făcute de persoane fizice sau juridice, taxe de înscriere şi cotizaţii lunare.

 

CAP.V. MIJLOACE FINANCIARE

 

Art.22. Pentru buna derulare a activităţii sale, asociaţia va uza de mijloace financiare cum sunt:

 1. donaţii şi sponsorizări în lei sau valută, de la persoane fizice sau juridice, donaţii de bunuri materiale de larg consum, obiecte personale sau uz gospodăresc noi sau uzate, mijloace fixe, terenuri pentru construcţii, imobile, diverse spaţii, diverse mijloace de transport şi orice alte bunuri necesare şi utile asociaţiei.
 2. atragerea de surse financiare şi materiale oferite de programele de finanţare ale diverselor persoane fizice sau juridice finanţatoare, private, publice, guvernamentale sau neguvernamentale.
 3. Realizarea de campanii publice de strângere de fonduri.
 4. Mecenat, sponsorizări şi donaţii în materiale şi bani de la persoane fizice şi juridice din țară şi străinătate precum şi de la organizaţii şi organisme internaţionale.

Art.23. Veniturile realizate prin desfăşurarea de activităţi cu scop lucrativ, profitabile, vor fi utilizate  exclusiv în vederea realizării scopului asociaţiei.

Art.24. Acceptarea donaţiilor cu sarcini se vor face numai cu aprobarea Consiliului Director.

Art.25. Fondurile asociaţiei se constituie prin: donaţii, sponsorizări, cotizații, activităţi lucrative ale membrilor asociaţiei în condiţiile legii.

Art.26. Exerciţiul economico-financiar al asociaţiei începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31 decembrie.

Art.27. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data constituirii.

 

CAP.VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art.28. Asociaţia se dizolvă în următoarele condiţii:

 1. Prin hotărârea Congresului, luată cu votul de 2/3 din numărul total al membrilor;
 2. De plin drept când scopul asociaţiei nu mai poate fi realizat sau când numărul membrilor este sub limita legală;

Art.29. În scopul lichidării, în ceea ce priveşte patrimoniul, acesta va putea fi lichidat numai de lichidatorii numiţi de Congresul ASMR sau de către instanţa de judecată competentă, în condițiile legii.

Art.30. Eventualele litigii între asociaţie şi persoanele fizice sau juridice se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă nu se va putea rezolva sub nici o formă pe cale amiabilă, se va apela la instanţa de judecată competentă.

 

CAP.VII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art.31. Prezentul statut este completat de Regulamentul de Funcţionare al ASMR, care detaliază prevederile statutului ASMR, în limitele expuse de prezentul statut şi legislaţia în vigoare, şi precizează metodologia de aplicare a statutului.

Art.32. Regulamentul de Funcţionare al ASMR, este propus spre aprobare primului Congres, care va avea loc în anul 2015 şi va fi amendat la orice altă sesiune ulterioară a Congresului.

Art.33. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie în vigoare.

Art.34. Statutul va putea fi tradus în alte limbi, în scopul unei colaborări internaţionale.

Art.35. Persoanele semnatare ale actului de constituire al ASMR îndeplinesc funcţii cu statut interimar, ASMR urmând să îşi aleagă aparatul de conducere la prima Congresului din anul 2014.

Art.36. Statutul asociaţiei a fost aprobat în unanimitate în şedinţa din data de 27 martie 2015.

Art.37. Se împuternicește Dl. Laurențiu Lazăr, director executiv al asociaţiei, împuternicit de președinte pentru a semna actele asociaţiei atât în faţa notarului public, a instanţelor judecătoreşti şi oriunde va fi necesar, atât pentru actele juridice, cât şi pentru cele economice, totodată fiind cel care deţine şi utilizează ştampila asociaţiei și gestionarea conturilor asociației.

  

Împuternicit:

Lazăr Laurențiu Ioan

-       ss -

 

 Anexa 1

 

TABEL CU MEMBRII ASMR (martie 2015)

În ordine alfabetică

 

Nr.Crt.

Nume și prenume

Serie și număr act identitate

Adresa

1

Anghel Nicolae Vincențiu

 

DP040003

București

2

Dănilă Petru

 

DD 339707

Târgoviște

3

Derșidan Fabiola

 

XH 733600

Oradea

4

Ion Dorian

 

PA 004946

Constanța

5

Munteanu Ciprian Pablo

 

IF 423526

București

6

Nicolescu Liliana

 

VX 486492

Râmnicul Vâlcea

7

Sanghi Gina

 

GL355759

Galați

 

 

 

ANEXA 2

 

TABEL CU MEMBRII DE ONOARE ASMR

În ordine alfabetică

 

Nr.Crt.

Nume și prenume

Localitatea

Organizația la care a contribuit

1

Anghel Nicolae

București

SSMR, ASMR

2

Dănilă Petru

Târgoviște

SSMR, ASMR

3

Derșidan Fabiola

Oradea

ASMR

4

Gâda Ion

Piatra Neamț

UNFSMR, UNOMS, SSMR

5

Ion Dorian

Constanța

SSMR

6

Munteanu Ciprian Pablo

Oradea

UNFSMR, UNOMS, SSMR, ASMR

7

Mihancea Petru Prof.Dr.

Oradea

UNFSMR, UNOMS, SSMR

8

Morar Marcel

Oradea

UNFSMR, UNOMS, SSMR

9

Nicolescu Liliana

 

Râmnicul Vâlcea

SSMR, ASMR

10

Sarghi Gina

Galați

ASMR

 

 

ANEXA 3

TABEL CU MEMBRII ASMR

Care au aprobat Statutul Rectificat în Adunarea Generală de la Predeal din 27 Martie 2015

În ordine alfabetică

 

Nr.Crt.

Nume și prenume

Serie și număr act identitate

Adresa

Semnătură

 

1

Dănilă Petru

 

DD 339707

Târgoviște

-ss indescifrabil -

2

Derșidan Fabiola

 

XH 733600

Oradea

-ss indescifrabil -

3

Ion Dorian

 

PA 004946

Constanța

-ss indescifrabil -

4

Munteanu Ciprian Pablo

 

IF 423526

București

-ss indescifrabil -

5

Nicolescu Liliana

 

VX 486492

Râmnicul Vâlcea

-ss indescifrabil -